Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN DE KLOK DRANKEN B.V.
Gevestigd te Enschede, (ingeschreven Handelsregister Kamer van Koophandel Enschede dossier no. 17093426)
Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, op 2 oktober 2019 onder nummer 41/2019


Algemene bepalingen


Artikel 1: Werkingssfeer
1. Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle verbintenissen, die voortvloeien uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen, die voortvloeien uit tussen partijen gesloten en te sluiten overeenkomsten of precontractuele rechtsbetrekkingen.
2. Toepasselijkheid van de door afnemer gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door afnemer gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.
3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.

Artikel 2: Partijen
In deze voorwaarden worden partijen aangeduid als "leverancier" en "afnemer". Onder "leverancier" wordt verstaan de besloten vennootschap De Klok Dranken B.V. Onder "afnemer" wordt verstaan de horecaondernemer, de detaillist, groothandel, of enige andere wederpartij niet zijnde de consument.

Artikel 3: Registratie
1. Om van het online (order)systeem van leverancier gebruik te kunnen maken dient afnemer zich te registreren om een account aan te maken en inloggegevens te verkrijgen. Registratie geschiedt middels invulling en verzending van het daarvoor bestemde (elektronische) formulier. Afnemer is verplicht het registratieformulier naar waarheid in te vullen. Afnemer verklaart door registratie bevoegd te zijn om orders te plaatsen en te handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2. Leverancier verstrekt de inloggegevens aan afnemer, in beginsel per e-mail. Afnemer is verplicht enkel zelf in te loggen op en gebruik te maken van het account en het account uitsluitend voor zakelijke doeleinden te gebruiken. Gebruik en/of misbruik van het account van afnemer komt uitsluitend voor rekening en risico van afnemer. Afnemer is verplicht de inloggegevens geheim te houden. Afnemer is aansprakelijk voor door leverancier te lijden schade ten gevolge van gebruik door derden van het account van afnemer.
3. Afnemer dient leverancier op de hoogte te stellen indien en zodra afnemer weet of een vermoeden heeft dat de inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden. Leverancier heeft het recht daarop doeltreffende maatregelen te nemen.

Artikel 4: Aanbiedingen/orders
1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Orders zijn voor leverancier eerst bindend, wanneer zij door leverancier schriftelijk zijn bevestigd, danwel bij feitelijke uitvoering.
3. Leverancier behoudt zich het recht voor om voor elk van de door hem te leveren goederen minimumhoeveelheden en een minimumaankoopbedrag te bepalen.

Artikel 5: Prijzen
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of door leverancier is aangegeven, gelden alle opgegeven prijzen inclusief verzendkosten en alle heffingen, belastingen en accijnzen, etc. doch exclusief btw, het statiegeld, waarborgsommen en voor zover van toepassing eventuele afzonderlijk gespecificeerde toeslagen.
2. Per factuur kan leverancier verwerkingskosten in rekening brengen.
3. Vertegenwoordigt de levering een bedrag lager dan het door leverancier te bepalen minimum bedrag/hoeveelheid als bedoeld in artikel 4 lid 3, dan kan een ordergroottetoeslag in rekening worden gebracht.
4. Voor spoedbestellingen in het weekend, zijnde bestellingen die geleverd dienen te worden in de periode tussen vrijdagavond 17.00 uur en maandagochtend 9.00 uur, geldt een weekenddiensttoeslag.
5. Voor contante betalingen geldt een risico- en administratieve toeslag.
6. Actieartikelen worden niet retourgenomen. Actieartikelen zijn volledig uitgezonderd van eventuele bonus- en/of kortingsafspraken.
7. Leverancier brengt handlingkosten in rekening bij het retourneren van volgoed.
8. Voor de door leverancier rechtstreeks aan afnemer geleverde producten gelden prijzen en toeslagen zoals die op het tijdstip van levering in de prijscourant van leverancier zijn vastgesteld. In de overeenkomst tussen leverancier en afnemer is de betreffende prijscourant van toepassing verklaard.
9. Leverancier is te allen tijde gerechtigd prijswijzigingen door te voeren, aan welke wijzigingen afnemer gebonden is.

Artikel 6: Levering/leveringstermijn
1. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen geschiedt de aflevering franco huis aan het met afnemer overeengekomen afleveradres. Leverancier is vrij in de keuze van de wijze van vervoer van de af te leveren goederen. Vervoer of verplaatsing op het terrein en/of binnen de bedrijfsruimten van afnemer zijn niet in vorenbedoelde aflevering begrepen en geschieden voor rekening en risico van afnemer.
2. Het afleveradres c.q. losplaats, moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Afnemer moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten voor het onmiddellijk lossen c.q. laten lossen van de goederen zorgdragen. Voor het lossen van de goederen en het laden van eventuele retourvrachten zal afnemer voor eigen rekening en risico zorgdragen voor voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen. Afnemer zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen van de af te leveren goederen kan worden begonnen tot een minimum wordt beperkt. Tussen afnemer en leverancier worden de tijden waarop de vervoerder(s) in de gelegenheid worden gesteld om de goederen op het adres van afnemer af te leveren en retouremballage mee te nemen, schriftelijk vastgelegd.
3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van leverancier opleveren. Indien afnemer wenst dat de aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, dient afnemer dit schriftelijk kenbaar te maken aan leverancier. Indien leverancier hiermee in gebreke blijft, is afnemer, behoudens het bepaalde in artikel 13, gerechtigd eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. Afnemer heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is. Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van afnemer ten gevolge van overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn.
4. Leverancier heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm, danwel contante betaling te verlangen.
5. Retourzendingen van geleverde goederen zijn slechts toegestaan, indien leverancier daartoe uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
6. Leverancier is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7: Reclames
1. Reclames betreffende de geleverde goederen en/of facturatie hebben geen gevolg indien zij niet binnen zeven dagen na aflevering van de goederen of binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij leverancier zijn gemeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang van de klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht de geleverde goederen, ook voor wat betreft de op de goederen vermelde houdbaarheidstermijnen, en het verschuldigde te hebben goedgekeurd.
2. Indien leverancier van oordeel is dat een klacht gegrond is, is hij uitsluitend gehouden tot zo spoedig mogelijke nieuwe levering (vervanging of levering van het ontbrekende), zonder dat afnemer aanspraak heeft op schadevergoeding. Afnemer zal de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, ter beschikking van leverancier houden.
3. Het indienen van een reclame ontslaat afnemer niet van nakoming van zijn (betalings-) verplichtingen.

Artikel 8: Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van facturen op de door leverancier aan te geven wijze te geschieden binnen acht dagen na de factuurdatum, dit zodanig dat het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn op de bankrekening van leverancier is bijgeschreven. Bij niet tijdige betaling verkeert afnemer zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim.
2. Eventuele geschillen tussen afnemer en leverancier over kwaliteit of uit anderen hoofde door afnemer ingediende reclames geven afnemer niet het recht enige betaling op te schorten of te verrekenen.
3. In geval van niet tijdige betaling is afnemer aan leverancier wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
4. Leverancier bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering op afnemer hij enige betaling toerekent.
5. Bonus- en/of kortingsbedragen ten gunste van afnemer komen te vervallen indien afnemer niet tijdig en volledig betaalt.
6. Indien afnemer in gebreke of in verzuim is ten aanzien van de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. Eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste vijftien procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,00.
7. Uitsluitend leverancier is gerechtigd om verrekening toe te passen ten aanzien van alle vorderingen en schulden die afnemer heeft of mocht krijgen, niet alleen van leverancier jegens afnemer, doch ook van aan leverancier direct of indirect gelieerde rechtspersonen en/of natuurlijke personen jegens afnemer.
8. Voor de afwikkeling van betalingen voor online bestellingen kan Grolsch gebruik maken van diensten van derden. In voorkomende gevallen zullen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derden worden verstrekt.

Artikel 9: Risico/Eigendomsvoorbehoud
1. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat bij aflevering direct na aftekening van de begeleidende vrachtbrieven over op afnemer, zijnde het moment waarop de goederen los-/laadgereed aangeboden worden aan afnemer.
2. Alle door leverancier afgeleverde goederen blijven eigendom van leverancier totdat afnemer de koopprijs – daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes, evenals enige andere vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW – heeft voldaan. Afnemer heeft echter het recht de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij leverancier schriftelijk te kennen geeft dat afnemer deze goederen terstond ter beschikking van leverancier moet stellen.
3. Indien afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in dit artikel bedoeld, is leverancier gerechtigd de zaken die aan hem toebehoren zelf en voor rekening van afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer zal hieraan medewerking verlenen. Afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijke toestemming aan leverancier of door leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.


Artikel 10: Verplichtingen van afnemer en verboden
1. Afnemer is verplicht:
a. alle door leverancier in het verkeer gebrachte goederen uitsluitend te verhandelen in de originele, van leverancier afkomstige verpakkingen, zonder enige verandering daaraan of beschadiging daarvan en, voor zover van toepassing, aan zijn afnemers voor de emballage gelijke bedragen aan statiegeld in rekening te brengen respectievelijk bij terugontvangst te vergoeden als daarvoor in de prijscourant van leverancier voor het betreffende goed zijn vermeld;
b. zich te onthouden van gedragingen die naam, merken, producten of emballage van de door leverancier geleverde goederen of het daarmee verbonden imago zouden kunnen schaden;
c. alle mogelijke zorg te besteden aan de juiste opslag en behandeling van de bieren, overige dranken en overige goederen van leverancier, waartoe onder meer behoort het overdekt en vorstvrij opslaan van de geleverde goederen. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gebreken van de van hem afkomstige goederen die te wijten zijn aan onjuiste of onzorgvuldige opslag en behandeling daarvan door of vanwege afnemer of door hem beleverde derden;
2. Het is afnemer niet toegestaan:
a. het vullen c.q. doen vullen van cilinders of het gebruiken anderszins dan ten behoeve van reguliere tap - en schenkinstallaties;
b. cilinders geleverd door leverancier door te leveren of ter beschikking te stellen aan derden.
3. Afnemer verleent aan leverancier en zijn toeleverancier en/of producent onherroepelijk en onvoorwaardelijk machtiging de bij hem krachtens welke titel ook in gebruik zijnde terreinen, gebouwen, ruimten en dergelijke te betreden ter zake van inspectie van emballage,
1. waaronder eveneens begrepen cilinders, zowel voor wat betreft de wijze van opslag als de gebruikswijze.
4. Voor iedere overtreding of niet strikte naleving van de in dit artikel genoemde verplichtingen en verboden is afnemer verplicht aan leverancier een niet voor korting of compensatie vatbare boete te betalen van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per overtreding en van € 100,00 (zegge: honderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, en in zodanig geval te aanvaarden dat leverancier het recht heeft (een) gesloten overeenkomst(en), te annuleren of ontbonden te verklaren en/of afnemer van verdere levering van goederen uit te sluiten, alles met recht op schadevergoeding, onverminderd het recht van leverancier om alsnog nakoming te vorderen al dan niet met schadevergoeding.

Artikel 11: Omzetbonus
Bonus- en/of kortingsbedragen ten gunste van afnemer zijn niet eerder opeisbaar dan nadat alle door afnemer verschuldigde bedragen, waarover de bonus en/of kortingen worden berekend, tijdig en volledig aan leverancier zijn voldaan. Door afnemer nog verschuldigde factuurbedragen kunnen door leverancier op de uit te keren bonus- en/of kortingsbedragen in mindering worden gebracht. Ondanks dit artikel en/of artikel 8 lid 5 door leverancier betaalde of verrekende bonus- en/of kortingsbedragen in enig jaar, creëren geen aanspraak voor afnemer in enig volgend jaar.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. Indien leverancier aansprakelijk is, is de omvang van de aansprakelijkheid van leverancier per gebeurtenis in ieder geval beperkt tot de directe schade en geldt daarbij het volgende:
a. primair geldt dat indien in het desbetreffende geval een uitkering wordt gedaan door de aansprakelijkheidsverzekeraar van leverancier, de aansprakelijkheid beperkt is tot dit uitgekeerde bedrag, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraar komt;
b. indien ter zake geen verzekering afgesloten is of anderszins geen dekking verleend wordt en aldus geen uitkering wordt gedaan voor leverancier, dan is de schade beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die leverantie/overeenkomst bedongen prijs exclusief btw. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen in een jaar exclusief btw.
2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen:
a. gevolgschade;
b. gederfde winst;
c. gemiste besparingen;
d. schade door bedrijfsstagnatie;
Leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan:
e. door niet nakoming van afnemer van aan het gebruik van de geleverde cilinders en toebehoren verbonden voorschriften inclusief tijdig ter beschikking stellen ten behoeve van periodieke keuring, inspectie en controle, danwel het voorziene normale gebruik;
f. als gevolg van normale slijtage;
g. door toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift betreffende de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
h. door materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op instructie van afnemer toegepast, danwel aangeleverd;
i. aan het geleverde, wanneer afnemer (of een derde) zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van leverancier over is gegaan tot herstel of andere werkzaamheden aan het geleverde heeft (laten) verricht(en).
3. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen van leverancier, is leverancier niet aansprakelijk.
4. Beperkingen van aansprakelijkheid van leverancier strekken ook ten gunste van de bestuurders, werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van leverancier.
5. Afnemer vrijwaart leverancier volledig ter zake aanspraken van derden jegens leverancier als gevolg van de overeenkomst tussen leverancier en afnemer.
6. Met betrekking tot GTIN-codering is leverancier nimmer aansprakelijk, tenzij de voorschriften van de GS1 door leverancier niet zijn opgevolgd.
7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van leverancier.

Artikel 13: Overmacht
1. Mocht leverancier als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal leverancier gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, noch gehouden te zijn tot enige vergoeding van schade, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachtstoestand zal zijn beëindigd.
2. Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel leverancier als afnemer gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
3. Onder overmacht aan de zijde van leverancier wordt hier in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van tekortkoming van leveranciers van wie leverancier een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, evenals iedere andere storing in het bedrijf van leverancier.

Artikel 14: Beëindiging
1. Leverancier is bevoegd (een) gesloten overeenkomst(en) met afnemer op te zeggen, danwel (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden op grond van iedere tekortkoming door afnemer in de nakoming van een overeenkomst, onverminderd het recht van leverancier om schadevergoeding te vorderen.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 en de overige hem toekomende rechten zijn de vorderingen van leverancier op afnemer terstond volledig opeisbaar, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, onder andere in de volgende situaties:
a. in geval afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien hij surseance van betaling aanvraagt, of de wet schuldsanering natuurlijke personen op afnemer van toepassing wordt verklaard;
b. in geval afnemer een natuurlijk persoon is en overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld;
c. indien na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geeft te vrezen dat afnemer zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zal nakomen;
d. indien leverancier afnemer heeft verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of naar het oordeel van leverancier onvoldoende is;
e. indien afnemer ondanks aanmaning, per aangetekende brief met berichtgeving van ontvangst of per deurwaardersexploot, in verzuim blijft zijn verplichtingen na te komen binnen de gestelde termijn;
f. indien afnemer binnen zijn onderneming de zeggenschap verliest en/of de onderneming geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen of gestaakt.
In de gevallen a tot en met f is leverancier tevens bevoegd de verdere uitvoering van alle overeenkomsten met afnemer op te schorten, danwel tot opzegging of (geheel of gedeeltelijke) ontbinding van die overeenkomsten over te gaan, een en ander onverminderd het recht van leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen.
3. In het geval leverancier (een) gesloten overeenkomst(en) beëindigt, is leverancier gerechtigd - indien hij inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen - om het reeds nagekomen respectievelijk ondanks beëindiging na te komen gedeelte gescheiden te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15: Eigendom emballage
1. Retouremballage is emballage die kennelijk voor meermalig gebruik is bestemd, waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend zijn begrepen: fusten, tanks, flessen, kratten en dozen, displays, cilinders, evenals hulpmiddelen, zoals pallets en rolcontainers. Retouremballage blijft eigendom van leverancier of de producent, ongeacht betaling van het statiegeld of waarborgsom voor deze retouremballage door afnemer.
2. Tenzij afgeleverde emballage kennelijk voor eenmalig gebruik bestemd is, is afnemer verplicht om zoveel ledig emballagemateriaal aan leverancier te retourneren als hij van leverancier ter beschikking heeft gekregen, en wel gesorteerd overeenkomstig de aard van het betreffende emballagemateriaal. Leverancier is verplicht om afnemer het overeengekomen, c.q. het gebruikelijke statiegeld te betalen. Indien naar het oordeel van leverancier afnemer de emballage onvoldoende gesorteerd inlevert, zal leverancier niet gehouden zijn de heffing te voldoen.
3. Bij levering van verpakkingen in welke vorm dan ook afkomstig van toeleveranciers c.q. producenten waarvoor leverancier statiegeld en een retouremballagevergoeding is verschuldigd treedt leverancier te dien aanzien tegenover afnemer uitsluitend en alleen op als een vertegenwoordiger van de toeleverancier c.q. producenten. Restitutie van statiegeld en retouremballagevergoeding ter zake vindt dan ook plaats onder het voorbehoud dat leverancier het door hem betaalde statiegeld en retouremballagevergoeding van de toeleverancier c.q. producenten zal terugontvangen. Facturering c.q. creditering van retouremballage en overige goederen vindt plaats aan de hand van de door afnemer en leverancier te tekenen afleveringsbon.
4. Indien afnemer de in lid 1 bedoelde emballage op enigerlei wijze verkrijgt, hetzij van leverancier, hetzij rechtstreeks van toeleveranciers van leverancier, zal afnemer deze emballage en de overige retourgoederen, gaan houden voor leverancier, die deze emballage op zijn beurt zal gaan houden voor de toeleverancier c.q. producent als eigenaar.
5. Afnemer is niet gerechtigd de dit artikel bedoelde goederen aan derden in eigendom over te dragen, noch voor andere doeleinden te (laten) gebruiken dan waarvoor zij zijn bestemd.

Artikel 16: Statiegeld en emballage
1. Over emballage wordt statiegeld geheven, voor zover dit door leverancier kenbaar is gemaakt.
2. In geen geval is statiegeld te beschouwen als vergoeding voor de reële waarde van emballage.
3. Alle retouremballage dient na gebruik zo spoedig mogelijk aan leverancier te worden geretourneerd, waarbij afnemer verplicht is zorg te dragen dat de flessen naar inhoudsmaat, vorm en kleur, in de bijbehorende kratten, kisten of dozen gesorteerd zijn en dat de emballage naar soort en kleur verpakking gepalletiseerd is. Losse flessen en flessen in andere verpakkingen dan de kisten, kratten en dozen van leverancier, behoeven door deze niet te worden teruggenomen. Indien afnemer - naar het oordeel van leverancier - de emballage onvoldoende gesorteerd, of herhaaldelijk met niet/zeer moeilijk verwijderbare stickers inlevert, is leverancier niet gehouden tot vergoeding of creditering van berekend statiegeld aan afnemer.
4. Ingeval van terugontvangst van beschadigde emballage vindt geen vergoeding of creditering van berekend statiegeld plaats.
5. Leverancier behoudt zich het recht voor om over retouremballage en overige goederen, waarvoor geen statiegeld in rekening is of wordt gebracht, in een later stadium alsnog statiegeld te vorderen.
6. Facturering c.q. creditering van retouremballage en overige goederen vindt plaats aan de hand van de door afnemer en de vervoerder te tekenen afleveringsbon.
7. Het in het bezit van leverancier zijnde exemplaar van voornoemde afleveringsbon wordt geacht de juiste opgave te bevatten van de afgeleverde hoeveelheid goederen, echter met dien verstande dat indien de retouremballage door afnemer op pallets of soortgelijke hulpmiddelen wordt aangeboden, leverancier niet gebonden zal zijn aan de vermelding op de afleveringsbon van de hoeveelheid op de pallets geplaatste emballage, indien en voor zover deze afwijkt van de hoeveelheid, die bij de door leverancier uitgevoerde controles wordt geconstateerd. In dit geval zal leverancier bij facturering uitgaan van de laatstgenoemde hoeveelheid.
8. Leverancier beoordeelt steekproefsgewijs of de retouremballage lege posities danwel vreemde flessen, zijnde flessen die niet afkomstig zijn van leverancier, bevat. Indien hiervan sprake is, is leverancier niet gehouden tot daarmee corresponderende vergoeding of creditering van berekend statiegeld aan afnemer.

Artikel 17: Overdracht van rechten en plichten
1. Leverancier behoudt zich het recht voor zijn verplichtingen te doen verrichten door derden.
2. Afnemer kan zijn rechten en plichten slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier overdragen aan derden.
3. Voorts zal afnemer in geval van overdracht van zijn verplichtingen gehouden zijn aan leverancier desgevraagd passende garanties te bieden ten opzichte van de nakoming deze verplichtingen.
Voor levering van gassen gelden de navolgende (aanvullende) bepalingen:

Artikel 18: Koop van gassen, in gebruik geven cilinders en waarborgsom
1. De bepalingen in deze afdeling van de algemene voorwaarden gelden als specifieke aanvulling (voor levering van gassen) op alle overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. Behoudens voor zover in deze afdeling uitdrukkelijk wordt afgeweken van de algemene voorwaarden, zijn de overige bepalingen onverkort van kracht.
2. Afnemer betaalt voor het C02, N2 en gasmengsels de geldende prijs (te vermeerderen met btw) conform de prijzen gehanteerd door leverancier. Deze prijzen kunnen (tussentijds) worden aangepast. Deze prijs is inclusief de kosten voor afvullen en transportkosten.
3. Afnemer is verplicht aan leverancier een waarborgsom (niet zijnde statiegeld) te betalen voor de geleverde cilinder met toebehoren, ook als de cilinder rechtstreeks door een toeleverancier van leverancier is geleverd aan afnemer. De hoogte van de waarborgsom staat ter vrije keuze van leverancier en kan dus (tussentijds) worden aangepast. Leverancier betaalt de waarborgsom na retournering van de cilinder(s) indien afnemer kan aantonen dat de waarborgsom door hem zelf is betaald en de cilinder correct en onbeschadigd is geretourneerd aan leverancier.
4. Leverancier is gerechtigd alle van overheidswege opgelegde en door/met zijn toeleverancier/de producent overeengekomen/opgelegde prijsverhogingen/aanpassingen integraal aan afnemer door te belasten.
5. De cilinders worden door middel van een unieke barcode geregistreerd door leverancier, zowel bij uitlevering aan als bij terugname van afnemer. De cilinders worden met de drankenbestelling afgeleverd aan afnemer.
6. De administratie van leverancier is doorslaggevend met betrekking tot de vaststelling van de hoeveelheid afgenomen gas, cilinders en toebehoren.

Artikel 19: Retourneren van cilinders
1. Afnemer is verplicht na gebruik de cilinders uitsluitend aan leverancier te retourneren.
2. Na beëindiging van een overeenkomst of de leverantierelatie is afnemer verplicht de al dan niet (gedeeltelijk) lege cilinders aan leverancier te retourneren binnen een maand na beëindiging van de betrokken overeenkomst of de leverantierelatie. Voor cilinders ingeleverd later dan een maand na beëindiging van de overeenkomst of de leverantierelatie vervalt de verplichting tot terugbetaling van de waarborgsom voor leverancier.
3. Zodra afnemer na drie maanden na beëindiging van de betrokken overeenkomst of de leverantierelatie nog niet alle uitstaande cilinders aan leverancier heeft geretourneerd, is afnemer zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling een direct opeisbare vergoeding aan leverancier verschuldigd, gelijk aan de op dat moment geldende inkoopprijs van de cilinder klaar voor gebruik, dus geassembleerd inclusief afsluiter, beschermkap, keuring en dergelijke.
4. In geval van diefstal of vernietiging van een door leverancier aan afnemer geleverde cilinder en/of toebehoren, is afnemer enerzijds gehouden de diefstal of vernietiging te bewijzen en anderzijds verplicht tot betaling van een schadevergoeding aan leverancier, gelijk aan de op dat moment geldende inkoopprijs van de cilinder klaar voor gebruik, dus geassembleerd inclusief afsluiter, beschermkap, keuring en dergelijke.

Artikel 20: Veiligheidsnormen gassen en cilinders
1. Afnemer is strikt gehouden alle benodigde veiligheidsmaatregelen te nemen bij de bewaring en opslag, evenals bij het gebruik en/of verbruik van de door leverancier afgeleverde gassen en cilinders met toebehoren. Afnemer is mitsdien verplicht kennis te nemen van de door leverancier verstrekte veiligheidsinformatiebladen en andere veiligheidsaanwijzingen. Afnemer draagt bovendien zorg dat de in deze bladen vermelde informatie ter hand wordt gesteld aan de directe of indirecte gebruikers van de gassen, cilinders en toebehoren. Leverancier is gehouden op eerste verzoek van afnemer de veiligheidsbladen aan afnemer ter beschikking te stellen. Afnemer is gehouden instructies van leverancier in de ruimste zin des woords te allen tijde op te volgen.
2. Afnemer zal leverancier in kennis stellen van eventuele onrechtmatige al dan niet frauduleuze gedragingen van derden, in het bijzonder fraude met de waarborgidentificatie. De waarborgidentificatie is eigendom van de toeleverancier van leverancier, Inlevering van enige cilinder zonder waarborgidentificatie leidt tot verval van aanspraak op eventuele waarborgsommen.
3. Afnemer ziet er op toe dat alle bij hem in gebruik zijnde cilinders geruime tijd voor het verstrijken van de op de cilinder vermelde keuringstermijn en/of op eerste verzoek van leverancier, de toeleverancier of producent aangegeven tussentijdse inspectie- en controletermijnen, tijdig aan leverancier worden geretourneerd.
4. Door leverancier aan afnemer geleverde cilinders mogen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend in Nederland worden gebruikt.
5. Alle schade en kosten in geval van het niet voldoen door afnemer aan het bepaalde in dit artikel, komen integraal voor rekening en risico van afnemer.
Voor de huur en verhuur van koelmaterialen gelden de navolgende (aanvullende) bepalingen:

Artikel 21: Huur van koelmaterialen
1. De bepalingen in deze afdeling van de algemene voorwaarden gelden als specifieke aanvulling (voor huur en verhuur van koelmaterialen) op alle overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. Behoudens voor zover in deze afdeling uitdrukkelijk wordt afgeweken van de algemene voorwaarden, zijn de overige bepalingen onverkort van kracht.
2. Afnemer huurt op basis van bestelling koelmaterialen van leverancier. De huurvergoeding wordt achteraf, na de gebruiksperiode, in rekening gebracht.
3. De huur van koelmaterialen geschiedt voornamelijk, doch niet uitsluitend, in het kader van een of meer evenementen die door afnemer (mede) worden georganiseerd.
4. Bij aflevering van de koelmaterialen zal afnemer of een door afnemer aangewezen persoon aanwezig zijn en de koelmaterialen in ontvangst nemen. Bij aflevering zal afnemer (of de door afnemer aangewezen persoon) tekenen voor ontvangst van de goederen en diensten. Indien niemand aanwezig is, danwel niemand namens afnemer tekent, dan wordt dit door de medewerker van leverancier genoteerd en gaat afnemer als gevolg daarvan akkoord met het door leverancier geleverde.

Artikel 22: Voorzieningen noodzakelijk voor aflevering, installatie en aansluiting van de koelmaterialen
1. Afnemer zal tijdig, dat wil zeggen voorafgaande aan de datum van aflevering, voor eigen rekening en risico, zorgdragen voor de voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de aflevering, installatie en aansluiting van de koelmaterialen.
2. Afnemer staat er voor in dat de medewerkers en door leverancier aangewezen derde(n) die namens leverancier de werkzaamheden verrichten in het kader van de plaatsing en retournering van de koelmaterialen, hun werkzaamheden uit kunnen voeren in een omgeving die voldoet aan de (wettelijke) regelgeving rondom arbeidsomstandigheden en veiligheid.
3. Voor wat betreft koelaanhangers en koelcontainers dienen in elk geval de volgende voorzieningen door afnemer te worden getroffen:
a. een (ver)harde ondergrond voor de koelaanhangers en/of koelcontainers;
b. bij natte omstandigheden zorgt afnemer voor geschikte rijplaten;
c. een vrije en toegankelijke (afzet-)ruimte voor de aanhanger of container op de/het overeengekomen datum en tijdstip;
d. afhankelijk van de aanhanger of container zorgt afnemer voor voldoende capaciteit voor wat betreft de benodigde elektriciteit.
4. Leverancier is gerechtigd nadere voorzieningen te verlangen van afnemer, zulks ter beoordeling van leverancier.
5. Indien uitzonderingen op de voorzieningen in lid 3 genoodzaakt zijn dan dient afnemer leverancier daar ten tijde van de bestelling reeds schriftelijk van in kennis te stellen. Uitzonderingen als voornoemd zijn slechts mogelijk na instemming van leverancier.

Artikel 23: Zorgplicht koelmaterialen
1. Afnemer dient zorgvuldig met de geplaatste koelmaterialen om te gaan en dient er voor zorg te dragen dat deze zaken in goede staat worden behouden. Afnemer verplicht zich het koelmateriaal gedurende de gehele huurperiode overeenkomstig de eventuele aanwijzingen en richtlijnen van leverancier in gebruik te hebben en te houden. Afnemer is, zonder toestemming van leverancier, niet gerechtigd de koelmaterialen te verplaatsen, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Evenmin is het afnemer toegestaan om op of aan de koelmaterialen prijslijsten, aankondigingen of andere (reclame-)uitingen te plaatsen en/of te bevestigen. Kosten voor verwijdering van voornoemde zaken worden integraal aan afnemer doorbelast.
2. Afnemer is niet gerechtigd de koelmaterialen op enigerlei wijze aan derden in gebruik te geven, deze te verhuren, of daarop enig zakelijk of persoonlijk genots-, gebruiks- of zekerheidsrecht te (doen) vestigen.
3. Een uitzondering op lid 2 is slechts mogelijk voor zover het ziet op het in gebruik geven aan derden indien leverancier hiermee schriftelijk heeft ingestemd en slechts ingeval afnemer de organisatie - of een gedeelte daarvan - van een evenement heeft uitbesteed aan een derde . In dat geval staat afnemer er voor in dat deze algemene voorwaarden door voornoemde derde worden nageleefd.
4. Afnemer is aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en verlies van de door leverancier verstrekte koelmaterialen, onverschillig op welke wijze dit is ontstaan. Afnemer verplicht zich al het mogelijke te doen ter voorkoming en beperking van schade, diefstal en verlies.
5. Afnemer zal de koelmaterialen op zijn kosten ten behoeve van leverancier verzekeren en gedurende de periode tussen levering en retourname door leverancier verzekerd houden bij een (wettelijk) erkende Nederlandse verzekeringsmaatschappij tegen gebruikelijke risico's van beschadiging, diefstal en verlies. Afnemer is gehouden op eerste verzoek van leverancier (voorafgaand aan de ontvangst van de apparatuur) de polis van verzekering aan leverancier ter inzage te verschaffen.
6. Storingen, beschadigingen en gebreken aan koelmaterialen, alsmede vermissing ervan, zullen door afnemer onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan leverancier. Storingen kunnen eveneens worden gemeld via het storingstelefoonnummer zoals vermeld op de koelmaterialen. Afnemer is niet gerechtigd zelf reparaties aan de koelmaterialen uit te voeren of wijzigingen aan de koelmaterialen aan te brengen.
7. Alle kosten verbonden aan vervanging, reparaties en herstelwerkzaamheden anders dan het opheffen van een technische storing, zijn volledig voor rekening van afnemer. Voorts zijn voor rekening van afnemer de kosten verbonden aan het vervangen van sloten en sleutels, leidingen en haspels.
8. Het niet of niet behoorlijk functioneren van de koelmaterialen geeft afnemer nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden.
9. Indien derden rechten doen gelden op de koelmaterialen, daaronder begrepen het leggen van (conservatoir) beslag, is afnemer verplicht deze derden mede te delen dat de koelmaterialen eigendom zijn van leverancier terwijl afnemer voorts verplicht is leverancier onverwijld schriftelijk van deze aanspraken van derden in kennis te stellen.
10. Door leverancier aan afnemer verstrekte koelmaterialen mogen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend in Nederland worden gebruikt.

Artikel 24: Door afnemer verschuldigde bedragen
1. Betaling van de huurprijs – inclusief de eventueel verschuldigde additionele kosten – dient op de door leverancier aan te geven wijze te geschieden binnen acht dagen na de factuurdatum,
dit zodanig dat het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn op de bankrekening van leverancier is bijgeschreven. Bij niet tijdige betaling verkeert afnemer zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim.
2. Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat de complete correcte aanvraag voor het huren van koelmaterialen uiterlijk drie weken voorafgaand aan de datum van aflevering door leverancier ontvangen is.
3. In de volgende gevallen is afnemer “additionele kosten” verschuldigd:
a. wanneer leverancier een voorbelasting/aanbetaling in rekening brengt;
b. ingeval afnemer een bestelling plaatst waarbij de datum van aflevering minder dan drie weken na de besteldatum ligt;
c. ingeval afnemer de bestelling bij leverancier annuleert minder dan een week voorafgaande aan de datum van aflevering;
d. ingeval afnemer de bestelling bij leverancier annuleert tenminste een week, maar minder dan drie weken voorafgaande aan de datum van aflevering;
e. ingeval afnemer een geplaatste bestelling wijzigt minder dan drie weken voorafgaande aan de datum van aflevering;
f. indien de medewerker van leverancier of de door leverancier aangewezen derde(n) op de datum en het tijdstip van aflevering van de bestelling ter plaatse op de locatie van aflevering dienen te wachten totdat een bestelling kan worden afgeleverd.
4. Eventuele kosten voor meerwerk (zoals bijvoorbeeld veroorzaakt door benodigde aanpassingen of wachttijden) zullen door leverancier integraal worden doorbelast aan afnemer. Leverancier zal dit waar mogelijk altijd voorafgaand aan de doorbelasting overleggen met afnemer.
Slotbepalingen

Artikel 25: Wijzigingen
Deze algemene voorwaarden kunnen door leverancier te allen tijde worden aangevuld of gewijzigd. De aangevulde of gewijzigde algemene voorwaarden zullen vervolgens van toepassing zijn, vanaf het moment dat deze door leverancier aan afnemer ter hand zijn gesteld.

Artikel 26: Geschillen
1. Op deze algemene voorwaarden, op elke overeenkomst tussen leverancier en afnemer en alle daarmee samenhangende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens koopverdrag) zijn - voor zover overigens al van toepassing - uitgesloten. Datzelfde geldt voor enige bestaande of toekomstige nationale of internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
2. Alle geschillen tussen partijen samenhangend met de overeenkomst, of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staand, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.