Privacy Policy

Deze website wordt beheerd door De Klok Dranken B.V., onderdeel van Asahi Group Holdings Ltd en de aan haar gelieerde bedrijven (“Asahi Groep”).

 

Privacybeleid De Klok Dranken B.V.

 

Wij hechten waarde aan de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. Dit beleid heeft betrekking op onze (potentiele) klanten, medewerkers van onze klanten, bezoekers van de website, consumenten, distributeurs, onze (potentiele) leveranciers, medewerkers van die leveranciers en opdrachtnemers.

Het beschrijft:

 • de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verzamelen;
 • hoe wij deze persoonsgegevens gebruiken;
 • de rechtsgrond op basis waarvan wij deze verwerken;
 • met wie ze worden gedeeld; en
 • hoe ze worden opgeslagen.

Dit beleid beschrijft ook andere belangrijke onderwerpen met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking/bescherming daarvan. Wij verzoeken u dit privacybeleid zorgvuldig te lezen om te begrijpen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Dit beleid omvat de volgende paragrafen:

 • Paragraaf 1: Gegevensverzameling
 • Paragraaf 2: Gebruik van gegevens
 • Paragraaf 3: Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens
 • Paragraaf 4: Cookies
 • Paragraaf 5: Bekendmaking van persoonsgegevens
 • Paragraaf 6: Bewaring van persoonsgegevens
 • Paragraaf 7: Uw rechten
 • Paragraaf 8: Marketing
 • Paragraaf 9: Overdracht van gegevens
 • Paragraaf 10: Websites van Derden
 • Paragraaf 11: Wijziging van ons privacybeleid
 • Paragraaf 12: Nadere vragen of indienen van klachten

1. Gegevensverzameling

Wij kunnen gegevens rechtstreeks van u ontvangen. Wij kunnen echter ook gegevens over u ontvangen van Derden, zoals uw werkgever, uitzendbureau of wervings- en selectiebureau, onze afnemers of wederverkopers waar u klant bent, mediabureaus, onderzoekbureaus, onze leveranciers, ondernemingen behorend tot onze groep, openbare websites, agentschappen (inclusief boekingskantoren) en publieke instellingen (waaronder de douane), die wij in dit beleid aanduiden als “Derden”.

Wij, of Derden namens ons, kunnen de volgende persoonsgegevens (die wij in dit beleid aanduiden als “persoonsgegevens” verzamelen en gebruiken:

1.1 Persoonsgegevens die u ons verstrekt (of die wij van Derden ontvangen).

U of uw werkgever, uitzendbureau of wervings- en selectiebureau kunnen ons persoonsgegevens over uzelf verstrekken door gebruikmaking van online formulieren op onze website, het invullen van orderformulieren, het aanmaken van een account bij ons, of door contact met ons op te nemen via avg@deklokdranken.nl of via dit formulier. Dit omvat ook bijvoorbeeld, persoonsgegevens die u of uw werkgever aan ons verstrekt teneinde van onze diensten gebruik te maken. U, of Derden, kunnen ook persoonsgegevens over u verstrekken als u, resp. zij, diensten aan ons aanbiedt of levert.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt (of die wij van Derden ontvangen) kunnen het volgende omvatten:

(a) Gegevens over u:

(i) uw naam;

(ii) uw functie;

(iii) naam van het bedrijf;

(iv) e-mailadres;

(v) uw telefoonnummer;

(vi) documentnummer van identificatiebewijs;

(vii) accountinformatie;

(viii) adres van uw onderneming;

(ix) uw geslacht;

(x) uw geboortedatum;

(xi) gegevens die zijn verstrekt bij uw correspondentie met ons;

(xii) eventuele actualiseringen van gegevens die aan ons zijn verstrekt; en

(xiii) als u onze locaties bezoekt, camerabeelden.

(b) Gegevens over de bezoekers van onze websites:

(i) als u onze website bezoekt, uw IP-adres;

(ii) uw gebruikersnaam;

(iii) uw leeftijd/geboortedatum;

(iv) uw gedrag op onze website (bijvoorbeeld de pagina's waar u op klikt)

(v) betaalgegevens;

(vi) ordergeschiedenis; en

(c) Gegevens over de goederen en diensten die wij u leveren:

(i) gegevens die nodig zijn om goederen en diensten aan u te leveren (inclusief gegevens op formulieren om een account te openen, details van uw bestellingen, ordergeschiedenis, hoeveelheid afname van bieren bij de door ons aangewezen leveranciers, betaalgegevens, leveringsadres, eisen aan en beperkingen van leveringen, handelsverwijzingen en fiscale informatie);

(ii) de naam die u ons verstrekt voor gepersonaliseerde producten;

(iii) gegevens over diensten aan klanten; en

(iv) gegevens inzake customer relationship management en marketing.

(d) Gegevens die wij ontvangen van u of uw werkgever (inclusief brouwerijen, bars, groothandelaren/distributeur, restaurants, mediacontacten, vervoerders, opslagplaatsen, e-fulfilment dienstenleveranciers, leveranciers van technische ondersteuning voor apparatuur en technici, merkenambassadeurs en andere opdrachtnemers):

(i) uw foto en videobeelden als u medewerker of een merkenambassadeur bent of een potentiële medewerker of een merkenambassadeur;

(ii) curriculum vitae, gegevens over pitches en aanbestedingen en verklaringen van goed gedrag;

(iii) due diligence-gegevens van de leverancier:

(iv) contactgegevens op het werk (telefoonnummer, bezoekadres, postadres, e-mailadres);

(v) adres;

(vi) visa of documentatie inzake werkvergunning;

(vii) contactgegevens voor noodsituaties;

(viii) werkuren (overwerk en ploegendienst, gewerkte uren en standaarduren van de afdeling);

(ix) gegevens met betrekking tot vergoedingen, declaraties en bankrekening;

(x) gerechtelijke en onderzoeksprocedures (relevant voor uw werk voor ons); en

(xi) gegevens die nodig zijn om toegang te krijgen tot de systemen en applicaties van onze organisatie.

(e) Als u onze fotocabine gebruikt op onze brouwerij of tijdens een evenement, uw foto en het tijdstip waarop deze is gemaakt.

(f) Als u ervoor kiest gebruik te maken van sociale media om contact met ons op te nemen of iets te weten te komen over onze producten of diensten, uw profielgegevens (inclusief uw voorkeuren en interacties met ons op sociale media en gegevens die u op messageboards plaatst die van belang zijn voor onze activiteiten).

(g) Als u evenementen bezoekt, uw foto en videobeelden tijdens het evenement (mits gemeld aan u tijdens het evenement).

Houd er rekening mee dat wij bepaalde soorten persoonsgegevens nodig hebben zodat wij u diensten kunnen verlenen of dat u, of Derden, diensten aan ons kunt leveren. Als u ons dergelijke persoonsgegevens niet verstrekt, of als u ons vraagt die te verwijderen, kunt u mogelijk geen toegang meer krijgen tot onze goederen en diensten, of goederen en diensten aan ons leveren.

1.2 Persoonsgegevens die wij over u verzamelen of die wij van Derden verkrijgen.

(a) Als u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch een of meer van de volgende gegevens verzamelen:

(i) technische gegevens, inclusief het IP-adres dat wordt gebruikt om uw apparaat met het internet te verbinden, domeinnaam en land dat gegevens opvraagt, de opgevraagde bestanden, soort en versie van de browser, soorten en versies van de browser plug-ins, besturingssysteem en platform;

(ii) gegevens over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL) gegevensstroom naar, op en vanaf onze site (inclusief datum en tijd), tijd en lengte van bezoeken aan bepaalde pagina's, gegevens over interactie op de pagina (zoals scrollen, klikken en muisbewegingen), methodes die gebruikt zijn om weg te surfen van de pagina, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en gegevens die verstrekt zijn bij verzoeken om nadere diensten of downloads.

(b) Als u contact met ons heeft op sociale media, verzamelen wij bepaalde gegevens over u van uw sociale-mediapagina en via interactie met ons of met gegevens over onze producten en diensten.

(c) Als u journalist bent of voor een instelling of vakorganisatie in onze branche werkt, kunnen wij gegevens over u verzamelen vanuit publieke bronnen.

(d) Als u een klant of leverancier bent (of een potentiële klant of leverancier) of voor een van hen werkt (inclusief als adviseur) kunnen wij gegevens over u verkrijgen van de website van uw onderneming of publieke bronnen.

(e) Als u voor ons werkt of een van onze locaties bezoekt (bijvoorbeeld een brouwerij) kunnen wij ook persoonsgegevens over u verzamelen door middel van camerabeelden.

2. Gebruik van gegevens

Wij, of Derden die namens ons handelen, verzamelen, gebruiken en slaan de persoonsgegevens die hiervoor genoemd zijn op om de volgende redenen:

2.1 Bezoek aan onze website:

(a) om u toegang te verlenen tot onze website en deze te gebruiken (inclusief om ons ervan te vergewissen dat u de wettelijke leeftijd heeft om alcohol te drinken);

(b) om technische ondersteuning te verlenen;

(c) om u te voorzien van de informatie en diensten die u van ons vraagt;

(d) om de veiligheid van onze diensten, onze website te waarborgen;

(e) om informatie over uw voorkeuren op te slaan en ons in staat te stellen onze website en aan te passen aan uw individuele interesses;

(f) om u te herkennen als u onze website opnieuw bezoekt;

(g) om u in staat te stellen deel te nemen aan onze wedstrijden en promotie-acties;

(h) om bestellingen te verwerken die u plaatst voor goederen en diensten van ons; en

(i) voor verbetering en onderhoud van onze website en om rapporten op te stellen of statistische overzichten samen te stellen teneinde onze goederen en diensten te verbeteren. Deze details worden geanonimiseerd voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, en u bent niet herkenbaar uit de verzamelde gegevens.

2.2 Ontvangst van goederen en diensten van u

(a) om ons in staat te stellen diensten van u te ontvangen en te beheren (inclusief due diligence inzake leveranciers, rapportage van betaling en kosten, en financiële controle);

(b) om informatie op curriculum vitae te bevestigen en controles op referenties uit te voeren teneinde de geschiktheid van u of uw werkgever om voor ons te werken te beoordelen; en

2.3 Levering van goederen en diensten aan u

(a) om relevante goederen en diensten aan u of uw werkgever te leveren (inclusief het bevestigen en verwerken van orders, voor het beheer van uw account bij ons, afnemerskrediet, belastingen en uitvoer, facturerings- en incassodoeleinden en de inzameling van flessen (voor zover van toepassing);

(b) om eventuele vragen over of problemen die u heeft met onze goederen en diensten te behandelen, inclusief eventuele vragen over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, of eventuele verzoeken van u voor een kopie van de gegevens die wij over u aanhouden. Als wij geen contract met u hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden verwerken wanneer dit in ons gerechtvaardigde belang is vanuit het oogpunt van dienstverlening aan klanten.

(c) om u bepaalde communicatie-uitingen te zenden (inclusief per e-mail of post) over onze goederen en diensten, zoals service-aankondigingen en administratieve berichten (bijvoorbeeld het melden van veranderingen in onze algemene voorwaarden en u op de hoogte houden van onze vergoedingen en kosten);

(d) om u in staat te stellen onze evenementen bij te wonen of deel te nemen aan wedstrijden en u foto's te sturen die u ons heeft toegestaan van u te maken;

(e) om statistische analyses en marktonderzoek uit te voeren; en

(f) als u ermee heeft ingestemd of als het anderszins in ons gerechtvaardigde belang is vanuit het oogpunt van bedrijfsontwikkeling of marketing, om contact met u op te nemen (inclusief per e-mail of post) met informatie over onze producten en diensten waar u om vraagt of waarvan wij denken dat ze voor u van belang zijn (inclusief nieuwsbrieven) maar alleen, indien wettelijk vereist, als u daarmee heeft ingestemd.

2.4 Om interne commerciële redenen (gerechtvaardigd belang), bijvoorbeeld een database die gegevens bevat van alle verkooppunten in Nederland, inclusief mogelijke potentiële klanten in de (nabije) toekomst.

2.5 In het kader van bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico.

2.6 Voor interne bedrijfsrapportage, bedrijfsadministratie, het waarborgen van voldoende verzekering voor onze activiteiten, het waarborgen van de veiligheid van bedrijfsfaciliteiten, onderzoek en ontwikkeling, en om de mogelijkheden van zakelijke efficiency te identificeren en te implementeren.

2.7 Om te voldoen aan procedures en wet- en regelgeving die op ons van toepassing zijn – dit kan zijn wanneer wij in alle redelijkheid vinden dat het in ons gerechtvaardigde belang of in het gerechtvaardigde belang van anderen is om daaraan te voldoen, dan wel wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

2.8 Om onze wettelijke rechten te vestigen, uit te oefenen of te verdedigen – dit kan zijn wanneer wij in alle redelijkheid vinden dat het in ons gerechtvaardigde belang of in het gerechtvaardigde belang van anderen is om dit te doen, dan wel wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

2.9 Als u een van onze locaties bezoekt (inclusief een brouwerij) voor het volgen met camera's en om de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers en van onze en hun eigendommen te waarborgen.

2.10 Als u contact met ons heeft op sociale media, om interactie te hebben, alsmede om uw interacties met ons en ons merk online te volgen, wanneer het in ons gerechtvaardigde belang is om dat te doen voor marktonderzoek en voor het plannen van toekomstige marketingcampagnes.

2.11 Als wij foto's of camerabeelden van u bij een evenement gebruiken om het evenement in bredere kring bekendheid te geven of voor interne presentaties, voor zover het in ons gerechtvaardigde belang is vanuit het oogpunt van marketing en bedrijfsontwikkeling, of wanneer wij uw toestemming hiervoor hebben.

2.12 Als u een journalist bent, en het in ons gerechtvaardigde belang is om contact met u op te nemen en u uit te nodigen om een nieuwsartikel te schrijven over onze producten en diensten; om u uit te nodigen bij evenementen, u promotiemateriaal te sturen en voor persberichten.

3. Rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens

3.1 Wij zijn van mening dat de rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit privacybeleid als volgt is:

(a) ons gebruik van uw persoonsgegevens is nodig om aan onze verplichtingen op grond van een contract met u te voldoen en/of om maatregelen te nemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract (bijvoorbeeld om een order die u bij ons plaatst uit te voeren, om te voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van onze website of software-app om in staat te zijn gebruik te maken van onze software-app en/of om te voldoen aan ons contract om diensten te verlenen of diensten te ontvangen van u of van uw werkgever); of

(b) ons gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld het verstrekken van informatie aan de belastingdienst); of

(c) wanneer (a) noch (b) van toepassing zijn, het gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor onze (waaronder begrepen Asahi Groep) gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van anderen, bijvoorbeeld om de veiligheid van onze website te waarborgen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:

(i) onze activiteiten uit te voeren, te laten groeien en te ontwikkelen;

(ii) onze website te beheren;

(iii) voldoende gekwalificeerde en bekwame leveranciers te selecteren;

(iv) een veilige werkomgeving voor onze medewerkers en bezoekers te waarborgen;

(v) marketing, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling;

(vi) goederen en diensten te leveren aan onze klanten, betalingen te doen en te ontvangen, diensten aan klanten te verlenen en de klant aan wie wij diensten verlenen te kennen;

(vii) bestellingen bij onze leveranciers te plaatsen, te volgen en de uitvoering ervan te waarborgen; en

(viii) interne administratieve doeleinden van de Asahi Groep, zoals beschreven in paragraaf 5.1 hieronder

3.2 Wij kunnen gebruik maken van uw speciale categorieën gegevens en – voor zover het bepaalde onder a, b, of c niet van toepassing is - u daar toestemming voor heeft gegeven (die u op elk moment nadat deze is gegeven kunt intrekken, zoals hieronder omschreven).

3.3 In de toekomst kan ander gebruik van andere persoonsgegevens onderwerp van uw toestemming zijn (die u op elk moment nadat deze is gegeven kunt intrekken, zoals hieronder omschreven).

3.4 Als wij afgaan op uw toestemming aan ons om uw persoonsgegevens op een bepaalde manier te gebruiken, maar u verandert later van gedachten, kunt u uw toestemming intrekken door contact op te nemen met ons en zullen wij dat gebruik beëindigen.

4. Cookies

4.1 Sommige pagina's op onze website maken gebruik van cookies, kleine bestanden die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u gebruik maakt van onze website. Wij maken gebruik van cookies om u in de toekomst een betere ervaring op maat te kunnen aanbieden, door uw specifieke voorkeuren voor het gebruik van de website te begrijpen en te onthouden.

4.2 Wanneer wij cookies op onze website gebruiken, kunt u die op elk moment blokkeren. Om dat te doen kunt u de instelling op uw browser activeren die u in staat stelt om de plaatsing van alle of sommige cookies te weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren (inclusief essentiële cookies) heeft u mogelijk geen toegang tot de gehele website of een deel daarvan of kunt u geen gebruik maken van alle functionaliteiten die onze website biedt.

5. Bekendmaking van persoonsgegevens

5.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met elke onderneming die deel uitmaakt van onze groep, inclusief onze uiteindelijke moedermaatschappij in Japan, waar ons gerechtvaardigde belang dit vereist voor interne administratieve doeleinden (bijvoorbeeld het waarborgen van consistente en coherente levering van diensten aan onze klanten, bedrijfsstrategie, naleving, controle en monitoring, onderzoek en ontwikkeling en kwaliteitsborging). Wij kunnen uw persoonsgegevens ook binnen onze groep delen met bedrijven die aan ons producten en diensten leveren als “processors”, zoals IT-systemen.

5.2 Wij zullen uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën Derden:

(a) onze dienstverleners en onderaannemers, inclusief maar niet beperkt tot betalingsverwerkers, leveranciers van technische en ondersteunende diensten, verzekeraars, logistieke dienstverleners en leveranciers van clouddiensten;

(b) uw werkgever, uitzendbureau of wervings- en selectiebureau;

(c) Afnemers en wederverkopers, indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en/of sprake is van een gerechtvaardigd belang;

(d) overheidsinstellingen (inclusief de douane);

(e) ondernemingen die ons ondersteunen bij onze marketing-, reclame- en promotiecampagnes; en

(f) leveranciers van analytics en zoekmachines die ons helpen bij de verbetering en optimalisatie van onze website en onze software-apps.

5.3 Wij zullen, als dat nodig is en alleen op basis van een beoordeling van geval tot geval, uw persoonsgegevens ook bekend maken aan Derden:

(a) als het in ons (waaronder begrepen Asahi Groep) gerechtvaardigde belang is om dat te doen om onze activiteiten uit te voeren, te laten groeien en te ontwikkelen;

(i) als wij bedrijven of activa kopen of verkopen, kunnen wij uw persoonsgegevens bekend maken aan de verkoper of koper van die bedrijven of activa;

(ii) als nagenoeg alle activa van ons of van de aan ons verbonden bedrijven worden verworven door een derde, in welk geval persoonsgegevens die worden gehouden door ons tot de overgedragen activa behoren;

(b) als wij gedwongen zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting, een legitiem verzoek van een overheid of handhavingsfunctionarissen, en als dit vereist is om te voldoen aan eisen op het gebied van nationale veiligheid of handhaving, dan wel ter voorkoming van illegale activiteiten.

(c) om onze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst af te dwingen of toe te passen of om te reageren op claims, om onze rechten of de rechten van een derde te beschermen, om de veiligheid van een persoon te beschermen of om een illegale activiteit te voorkomen; of

(d) om de rechten, eigendommen of veiligheid van Asahi Groep, onze medewerkers, onze klanten of andere personen te beschermen.

5.4 We kunnen ook geanonimiseerde, geaggregeerde rapportages en statistieken naar buiten brengen over gebruikers van onze website en apps of onze goederen en diensten en van interacties met ons en onze merken op sociale media ten behoeve van interne rapportage of rapportage aan onze groep of andere Derden, en voor onze marketing- en promotiedoeleinden. Deze geanonimiseerde, geaggregeerde rapporten of statistieken maken het niet mogelijk onze gebruikers persoonlijk te identificeren.

5.5 Tenzij uitdrukkelijk hierboven in dit artikel vermeld, zullen wij uw persoonsgegevens nooit delen met, of verkopen of verhuren aan Derden zonder u hiervan op de hoogte te stellen en, indien nodig, uw toestemming verzoeken. Als u toestemming aan ons heeft gegeven om uw persoonsgegevens op een bepaalde manier te gebruiken, maar u verandert later van gedachten, kunt u contact met ons opnemen via avg@deklokdranken.nl of via dit formulier en zullen wij dat gebruik beëindigen.

6. Bewaring van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn van persoonsgegevens is afhankelijk van de doeleinden waarvoor we de gegevens verzamelen en gebruiken en/of van de mate waarin we aan de toepasselijke wetgeving moeten voldoen en onze wettelijke rechten moeten vestigen, uitoefenen of verdedigen.

7. Uw rechten

7.1 U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u nadere informatie hierover wilt hebben of een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, vragen wij u contact op te nemen met ons via avg@deklokdranken.nl of via dit formulier.

U heeft het recht om te verzoeken dat wij:

(a) toegang geven tot alle persoonsgegevens die wij over u aanhouden;

(b) alle persoonsgegevens aanpassen die gedateerd of onjuist zijn;

(c) persoonsgegevens die wij over u aanhouden, verwijderen;

(d) de manier beperken waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;

(e) de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing voorkomen;

(f) u een kopie leveren van de persoonsgegevens die wij over u aanhouden; of

(g) rekening houden met gegronde bezwaren die u hebt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door ons.

7.2 Wij zullen al dergelijke verzoeken in overweging nemen en u antwoord geven binnen een redelijke termijn (en in ieder geval binnen de door de toepasselijke wetgeving vereiste termijn). Houd er echter rekening mee dat sommige persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden uitgezonderd kunnen worden van dergelijke verzoeken.

7.3 Als er een uitzondering van toepassing is, melden wij u dat bij de beantwoording van uw verzoek. Alvorens te reageren op een verzoek dat u indient, kunnen wij u vragen ons informatie te verstrekken die nodig is om uw identiteit te bevestigen.

8. Marketing

8.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om u bepaalde marketingcommunicatie te sturen (waaronder elektronische marketingcommunicatie aan bestaande klanten) als het in ons gerechtvaardigde belang is om dit te doen vanuit het oogpunt van marketing en bedrijfsontwikkeling.

8.2 We zullen echter altijd uw toestemming vragen voor direct-marketingcommunicatie wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

8.3 Als u niet langer marketingcommunicatie wilt ontvangen, vragen wij u contact op te nemen met ons via avg@deklokdranken.nl of via dit formulier. Wij zullen dan de marketingcommunicatie beëindigen.

9. Overdracht van persoonsgegevens

9.1 De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt, opgeslagen en/of geraadpleegd door medewerkers die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) voor ons, andere leden van onze groep of Derden werken. Dit kan het geval zijn voor de doeleinden die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven, inclusief maar niet beperkt tot het verlenen van onze diensten aan u of uw werkgever, het ontvangen van diensten van u of van Derden, de verwerking van transacties en/of het verlenen van ondersteunende diensten. Nadere details over de personen aan wie uw persoonsgegevens bekend kunnen worden gemaakt vindt u in paragraaf 5 hierboven.

9.2 Als we persoonsgegevens over u verstrekken aan leden van onze groep of aan Derden buiten de EER zullen we passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de ontvanger uw persoonsgegevens adequaat beschermt in overeenstemming met dit Privacybeleid. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

(a) in het geval van in de Verenigde Staten gevestigde entiteiten gaan wij met hen door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten aan of zorgen ervoor dat zij het EU-U.S. Privacy Shield hebben ondertekend (zie verder https://www.privacyshield.gov/welcome); of

(b) in het geval van entiteiten gevestigd buiten de EER (inclusief Japan) gaan wij met hen door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten aan.

9.3 Meer informatie over de stappen die wij nemen om in deze gevallen uw persoonsgegevens te beschermen is altijd op verzoek bij ons verkrijgbaar door contact op te nemen met ons via avg@deklokdranken.nl of via dit formulier.

10. Websites van Derden

Onze website en pagina's op sociale media kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar websites van Derden, waaronder partnernetwerken en onze groepsmaatschappijen. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor persoonsgegevens over u die worden verzameld en opgeslagen door die Derden. Websites van Derden hebben hun eigen algemene voorwaarden en privacybeleid. Deze dient u deze zorgvuldig te lezen voordat u persoonsgegevens naar deze websites stuurt. Wij onderschrijven of aanvaarden op geen enkele andere wijze enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites van Derden of algemene voorwaarden of beleidsregels van Derden.

11. Wijziging van ons privacybeleid

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen worden op deze pagina geplaatst en, indien van toepassing, per post of e-mail aan u meegedeeld. Controleer regelmatig of ons privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd. Door gebruik te blijven maken van de diensten en onze website, of diensten aan ons aan te bieden en/of te leveren, bevestigt u dat u de laatste versie van ons privacybeleid hebt gelezen en begrepen.

12. Nadere vragen of indienen van klachten

12.1 Als u vragen of klachten hebt over het verzamelen, gebruiken of opslaan van uw persoonsgegevens door ons, of als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, verzoeken wij u contact op te nemen met ons via avg@deklokdranken.nl of via dit formulier. Wij zullen dergelijke klachten of geschillen met betrekking tot het gebruik of de bekendmaking van uw persoonsgegevens onderzoeken en trachten op te lossen.

12.2 U kunt ook een klacht indienen bij de autoriteit ter bescherming van gegevens in het land van de Europese Unie waar wij gevestigd zijn, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens, of waar wij persoonsgegevens verwerken die betrekking hebben op het aanbieden van goederen of diensten aan u in de Europese Unie. Daarnaast kunt u een beroep doen op de lokale rechter als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden.

De procedures die zijn beschreven in deze privacyverklaring vormen het huidige beleid op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, per 7 december 2018.